Vervolg je bezoek op basis van je land / taal

DOEL VAN DE PRIVACYVERKLARING

DEFINITIES

CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT DOOR VISITWALLONIA

RECHTMATIGHEID EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

OPSLAG EN OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

COOKIES

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

 

DOEL VAN DE PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring heeft als doel u alle informatie te verstrekken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door de vzw VISITWallonia (hierna "VISITWallonia" genoemd) in het kader van de uitvoering van haar taken van openbaar belang, evenals over de uitoefening van uw rechten.

VISITWallonia verwerkt de persoonsgegevens (hierna "Persoonsgegevens" genoemd) in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, en in het bijzonder:

 • De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna "AVG" genoemd);
 • De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

DEFINITIES

 1. “Persoonsgegevens”: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïden tificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon; 
 2. “Verwerking”: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens; 
 3. “Verwerkingsverantwoordelijke”: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoons gegevens vaststelt;
 4. “Verwerker”: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt; 
 5. “Ontvanger”: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt.
 6. “Derde”: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken; 
 7. “Toestemming” van de betrokkene: Elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

 

CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens is: VISITWallonia vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Grasmarkt 25-27 en met operationele zetel te 5000 Namen, avenue Comte de Smet de Nayer, 14, geregistreerd bij de KBO onder nummer 0888.366.085 (hierna "VISITWallonia" genoemd).

Functionaris voor gegevensbescherming

Voor alle vragen met betrekking tot deze verklaring en de informatie die VISITWallonia over u heeft, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van VISITWallonia op het volgende e-mailadres: vieprivee@visitwallonia.be

 

CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT DOOR VISITWALLONIA

VISITWallonia kan de volgende categorieën van Persoonsgegevens verwerken:

 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, postadres, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, foto, gesproken taal;
 • Professionele gegevens: titel/functie, naam van de werkgever, postadres, land;
 • Navigatiegegevens verwerkt wanneer u onze websites bezoekt: IP-adres, gegevens verzameld via cookies (zie hieronder), browsegeschiedenis, type browser, bezochte pagina's, unieke identificatienummers, geolocatiegegevens.
 • Gegevens die u spontaan overmaakt aan VISITWallonia.

 

RECHTMATIGHEID EN DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VISITWallonia wordt geclassificeerd als een type 3-organisatie zoals vermeld in het decreet van 15 december 2011 betreffende de organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportering van de Waalse openbare administratie-eenheden, waaraan taken van openbaar belang zijn toevertrouwd zoals gedefinieerd in artikel 31/4.D. van de Waalse Toerismecode, met als doel het erfgoed, de infrastructuur en toeristische initiatieven van het Franstalige gebied bekend te maken.

Het is in het kader van deze aan VISITWallonia toevertrouwde missies dat alle verwerkingen van Persoonsgegevens binnen VISITWallonia plaatsvinden.

DOEL

WETTELIJKE BASIS

1. Communicatie en Promotie

 

Nieuwsbrief en Toeristische Informatie (Algemeen Publiek)

 

Informatie verstrekken en reageren op verzoeken om toeristische informatie.

Op basis van uw toestemming.

Aanbiedingen, Wedstrijden en Andere Promoties (Algemeen Publiek)

 

Aanbiedingen communiceren, wedstrijden organiseren en andere promotionele activiteiten.

Op basis van uw toestemming.

Promotionele Activiteiten (Algemeen Publiek en Professionals)

 

Het toeristische aanbod structureren, aangepaste toeristische producten creëren en promoten.

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

2. Evaluatie, Feedback en Verbetering

 

Prestatiebeoordeling (Algemeen Publiek)

 

Enquêtes, statistieken en marktonderzoek uitvoeren.

Op basis van uw toestemming.

Feedback en Evolutie (Professionals)

 

Feedback verzamelen en de aangeboden diensten verbeteren.

Op basis van uw toestemming.

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

3. Beheer van Toeristische Professionals

 

Beheer van de Database en Contractuele Relaties

 

De gegevens van toeristische operators en contractuele relaties beheren.

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Lidmaatschappen, Registraties en Netwerken

 

Lidmaatschappen beheren, inschrijvingen voor evenementen en het faciliteren van netwerken.

Voor de uitvoering van een overeenkomst.

4. Administratie en Wettelijke Naleving

 

Beheer van Websites

 

Websites beheren en administreren.

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Op basis van uw toestemming.

Naleving van Wettelijke Verplichtingen

 

Zorgen voor naleving van wettelijke verplichtingen en procedures voor openbare aanbestedingen.

Wet.

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

5. Diensten en Ondersteuning aan Gebruikers

 

Bestellingen van Brochures en Websitebezoeken

 

Bestellingen van brochures en websitebezoeken beheren.

Voor de uitvoering van een overeenkomst.

Communicatie en Ondersteuning

 

Communicatie via telefoon, e-mail of post beheren en ondersteuning bieden.

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Op basis van uw toestemming.

Voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor de realisatie van de hierboven beschreven doeleinden, kan VISITWallonia ertoe gebracht worden uw Persoonsgegevens te delen met de volgende ontvangers:

i De partners waarmee VISITWallonia samenwerkt bij de uitvoering van haar taken van openbaar belang:

 • alle regionale, federale en gemeenschapsadministraties en -organen in de uitoefening van hun taken;
 • elke actor in de toeristische, culturele, horecasector en beroepsverenigingen.

ii De medewerkers van VISITWallonia in België en in het buitenland in het kader van de uitoefening van hun functie.

iii De onderaannemers en externe dienstverleners.

VISITWallonia kan ertoe gebracht worden uw Persoonsgegevens bekend te maken om te voldoen aan de toepasselijke wetten, gerechtelijke bevelen of bevelen van de rechtbanken, en/of haar rechten of de rechten van de personen die betrokken zijn bij de verwerking van deze Persoonsgegevens te beschermen en te verdedigen.
In elk geval zorgt VISITWallonia ervoor dat deze bekendmaking in overeenstemming is met de wet en uw essentiële rechten met betrekking tot gegevensbescherming behoudt.

 

OPSLAG EN OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Uw Persoonsgegevens worden opgeslagen in België of elders in de Europese Economische Ruimte, waardoor een gelijkwaardige bescherming wordt gegarandeerd.

Echter, uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met ontvangers die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. In dergelijke gevallen doet VISITWallonia er alles aan om te zorgen dat deze ontvangers een adequate bescherming garanderen. Dit omvat maatregelen zoals adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie, standaardcontractbepalingen, bindende interne bedrijfsvoorschriften of andere mechanismen die voldoen aan de vereisten van de EU.

 

WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U DEZE UITOEFENEN?

In overeenstemming met de geldende wetgeving, heeft u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief te sturen naar VISITWallonia of een e-mail naar het volgende adres: vieprivee@visitwallonia.be.

Recht van inzage

U heeft het recht om VISITWallonia te vragen naar de Persoonsgegevens die zij over u heeft. Dit recht geeft u de mogelijkheid om een kopie te vragen van al uw Persoonsgegevens of slechts een deel ervan, indien u dat wenst.

Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw Persoonsgegevens uitsluitend gebaseerd is op de uitvoering van een voor de vervulling van een taak van algemeen belang van VISITWallonia, heeft u het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen deze verwerking.

Het is echter mogelijk dat VISITWallonia uw bezwaar weigert door het bewijs te leveren van het bestaan van legitieme en dwingende redenen die de verwerking van uw Persoonsgegevens rechtvaardigen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om VISITWallonia te vragen onjuiste informatie te corrigeren.

Recht op beperking 

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen wanneer:

 • U de juistheid van uw Persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die VISITWallonia in staat stelt de juistheid van deze gegevens te controleren;
 • De verwerking onrechtmatig is;
 • VISITWallonia uw Persoonsgegevens niet meer nodig heeft, maar ze nog steeds nodig zijn voor u voor het uitoefenen van een rechtsvordering;
 • U bezwaar maakt tegen de verwerking, gedurende een periode die VISITWallonia in staat stelt te controleren of haar legitieme gronden zwaarder wegen dan die van u.

Recht op wissen van gegevens

U heeft het recht om van VISITWallonia de verwijdering van uw Persoonsgegevens te vragen als u zich in een van de volgende situaties bevindt:

 • De gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld of verwerkt;
 • U trekt uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in;
 • Uw gegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • Uw gegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens en er is geen legitieme en dwingende reden om niet aan dit verzoek te voldoen.

Recht op intrekking van uw toestemming

In geval van verwerking van uw Persoonsgegevens gebaseerd op uw toestemming, kan deze toestemming worden ingetrokken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft ook het recht om de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan VISITWallonia heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat, en u heeft het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer de verwerking van de Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming of een contract en wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen.

Klachtrecht

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

In België:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32(0)2 274 48 00 • Fax: +32(0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
Website: gegevensbeschermingsautoriteit.be

Nederland:
Autoriteit Persoonsgegevens
Adresse : College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), P.O. Box 93374, NL - 2509 AJ DEN HAAG, Pays-Bas
Tel: +31 70 88 88 500 • Fax: +31 70 88 88 501​​
E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl​​
Website: autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

 

COOKIES

Raadpleeg ons cookiebeleid hiervoor.

 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Om de bescherming van de verwerkte Persoonsgegevens te waarborgen, heeft VISITWallonia passende technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een beveiligingsniveau te garanderen dat is afgestemd op het risico, inclusief onder andere, indien nodig in overeenstemming met artikel 32 van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

BEWAARTERMIJN VAN DE GEGEVENS

VISITWallonia bewaart uw Persoonsgegevens gedurende de volgende periode:

DOELEINDEN

BEWAARTERMIJN

1. Communicatie en Promotie

 

Nieuwsbrief en Toeristische Informatie (Algemeen Publiek)

 

Informatie verstrekken en reageren op verzoeken om toeristische informatie.

Intrekking van de toestemming.

Aanbiedingen, Wedstrijden en Andere Promoties (Algemeen Publiek)

 

Aanbiedingen communiceren, wedstrijden organiseren en andere promotionele activiteiten.

Intrekking van de toestemming.

Promotionele Activiteiten (Algemeen Publiek en Professionals)

 

Het toeristische aanbod structureren, aangepaste toeristische producten creëren en promoten.

De benodigde tijd om het beoogde doel te bereiken of gedurende 3 maanden vanaf de datum van de aanvraag.

2. Evaluatie, Feedback en Verbetering

 

Prestatiebeoordeling (Algemeen Publiek)

 

Enquêtes, statistieken en marktonderzoek uitvoeren.

Intrekking van de toestemming.

Feedback en Evolutie (Professionals)

 

Feedback verzamelen en de aangeboden diensten verbeteren.

Intrekking van de toestemming of gedurende de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken of de door de wet voorziene tijd.

3. Beheer van Toeristische Professionals

 

Beheer van de Database en Contractuele Relaties

 

De gegevens van toeristische operators en contractuele relaties beheren.

Gedurende de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken of de door de wet voorziene tijd.

Lidmaatschappen, Registraties en Netwerken

 

Lidmaatschappen beheren, inschrijvingen voor evenementen en het faciliteren van netwerken.

Intrekking van de toestemming.

4. Administratie en Wettelijke Naleving

 

Beheer van Websites

 

Websites beheren en administreren.

Intrekking van de toestemming of gedurende de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken of de door de wet bepaalde tijd.

Naleving van Wettelijke Verplichtingen

 

Zorgen voor naleving van wettelijke verplichtingen en procedures voor openbare aanbestedingen.

Gedurende de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken of de tijd die door de wet is vastgesteld.

5. Diensten en Ondersteuning aan Gebruikers

 

Bestellingen van Brochures en Websitebezoeken

 

Bestellingen van brochures en websitebezoeken beheren.

Gedurende de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken.

Communicatie en Ondersteuning

 

Communicatie via telefoon, e-mail of post beheren en ondersteuning bieden.

Intrekking van de toestemming of gedurende de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken of de door de wet vastgestelde tijd.