Vervolg je bezoek op basis van je land / taal

ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEGINSELEN EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

1.1. De vereniging zonder winstoogmerk Wallonie Belgique Tourisme (Wallonië België Toerisme), kortweg WBT, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Grasmarkt 25-27, 1000 Brussel en waarvan de bedrijfszetel gevestigd is te Avenue comte de Smet de Nayer 14, 5000 Namen, geregistreerd bij de KBO onder nummer 0888.366.085, (hierna aangeduid als WBT), beheert websites beschikbaar op de volgend URL-adressen (hierna aangeduid als de "Sites"):

 • visitwallonia.be;
 • visitwallonia.fr;
 • visitwallonia.de;
 • visitwallonia.com;
 • visitwallonia.it;
 • visitwallonia.es;
 • visitwallonia.eu;
 • mice.visitwallonia.be;
 • mice.visitwallonia.com;
 • visitbelgium.com;
 • brochures.visitwallonia.be

1.2. WBT is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Persoonsgegevens") die wij verzamelen tijdens uw bezoek aan de Sites en uw gebruik van de voorgesteld diensten zoals bepaald in de algemene gebruiksvoorwaarden van de Sites (hierna de "Diensten".

1.3. Alle Persoonsgegevens verzameld door WBT, als verantwoordelijke voor de verwerking, worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving die van toepassing is op de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder:

 • Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de algemene verordening gegevensbescherming, hierna "AVG" genoemd);
   
 • De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

1.4. In de context van deze Verklaring verwijst de term "Persoonsgegevens" naar alle informatie die, alleen of in combinatie met andere informatie waarover het WBT beschikt, het mogelijk maakt om u direct of indirect te identificeren.
Begrippen als "verwerking", "verantwoordelijke voor de verwerking", "verwerker", "betrokkene", "ontvanger", "toestemming", enz. hebben de betekenis die de AVG eraan geeft.

1.5. U wordt verzocht deze Verklaring zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de inhoud ervan.
 

ARTIKEL 2 - VOORWERP VAN DE VERKLARING

2.1. Het doel van deze Verklaring is om u te informeren over de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer u de Sites bezoekt en/of gebruik maakt van de daar aangeboden Diensten.

2.2. Deze Verklaring is bijgewerkt vanaf de hierboven vermelde datum. Ze kan worden aangepast, dus WBT nodigt u uit om de inhoud regelmatig te controleren. 

2.3. Deze Verklaring kan worden aangevuld met specifieke contracten of clausules om een bepaald aspect van uw relatie met WBT te dekken, waarbij het nodig is om u meer informatie te geven over de manier waarop WBT uw Persoonsgegevens verwerkt. 

ARTIKEL 3 - CATEGORIEËN VAN PERSOONGEGEVENS DIE KUNNEN WORDEN VERWERKT

Wanneer u de Sites bezoekt en/of gebruik maakt van de Diensten die op de Sites worden aangeboden, kan WBT de volgende categorieën Persoonsgegevens verwerken:

 • Identificatiegegevens zoals uw voor- en achternaam, adres, e-mail, geslacht, geboortedatum en -plaats, professionele gegevens, enz; 
 • Technische gegevens zoals uw IP-adres, uw browser, uw URL;
 • Gegevens verzameld via cookies (cfr artikel 10 hieronder).

ARTIKEL 4 - DOEL VAN DE VERWERKING VAN EN DUUR VAN DE OPSLAG VAN DE PERSOONGEGEVENS

WBT wordt ingedeeld bij de instanties van het type 3 bedoeld in het decreet van 15 december 2011 betreffende de organisatie van de begroting, de boekhouding en de rapportering van de Waalse eenheden van de overheidsadministratie, waaraan de opdrachten van openbaar belang zoals bepaald in artikel 31/4.D. van het Waals Wetboek voor Toerisme worden toevertrouwd.

Het is in het kader van deze missies dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt uitgevoerd. WBT kan uw Persoonsgegevens zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

Type verwerking gegevensBewaartermijn gegevens
I. Algemeen publiek 
1° Nieuwsbrieven 
Om u op de hoogte te houden via onze nieuwsbrieven met alle toeristische informatie die u nodig heeft om Wallonië te bezoeken

Drie jaar na uw laatste actie naar aanleiding van een uitnodiging in onze nieuwsbrief. De betrokkene kan zich te allen tijde uitschrijven door te klikken op de daarvoor bestemde link in de e-mail van de geselecteerde nieuwsbrief of op  verzoek.

2° Wedstrijden 
Om deel te nemen aan onze online wedstrijden (via ons extern platform, de Sites en onze sociale netwerken) of offline (op onze stands op evenementen zoals beurzen, salons, toeristische evenementen, etc.).Gedurende drie maanden vanaf het einde van de wedstrijd (*)
3° Statistieken 
Voor het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken, statistieken, marktonderzoek, gebruikerservaringsmetingen van onze Sites, onze digitale tools en andere prestatiemetingen.De tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken (*)
4° Toeristische informatie 
Om te reageren op verzoeken om informatie en reserveringenGedurende 3 maanden vanaf de datum van de aanvraag (*)
5° Bestellingen van brochures 
Om u in staat te stellen een toeristische brochure bij u thuis te downloaden, te raadplegen of te ontvangenVoor 1 jaar vanaf de datum van de aanvraag (*)
6° Commerciële aanbiedingen 
Om u op de hoogte te houden van commerciële aanbiedingen, kortingen en promoties van Waalse touroperatorenVoor 1 jaar vanaf de datum van de aanvraag (*)
7° Reservatie 
Om u in staat te stellen te reserveren (accommodatie, vrijetijdsbesteding ...) via de regionale marketingtool (ORC)De tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken (*) 
II. Toeristische professionals 
1° Bijwerking van gegevens 
Om de gegevens van publieke en private toeristische ondernemingen met betrekking tot hun praktische informatie, contactgegevens, prijzen, faciliteiten, diensten, enz. bij te werken.De tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken (*) 
2° Feedback 
Om feedback te krijgen van backoffice-gebruikersDe tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken (*) 
3° Promotionele acties 
Om het toeristische aanbod te structureren, om nieuwe producten te creëren, om promotie te voeren voor uitgaves, websites en eender welke fysieke of digitale documenten over toeristische producten, om de distributie van deze documenten voor de toeristische promotie te organiseren, om promotieacties te voeren, met name in het kader van onze mediapartnerschappen.De tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken (*) 
III. Algemeen publiek en toeristische professionals 
1° Evoluties 
Om de Diensten die wij u bieden te verbeteren door ons te informeren over uw interesses met betrekking tot de functionaliteiten, prestaties en ondersteuning van onze Diensten.De tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken (*) 
(*) De betrokkene kan te allen tijde verzoeken zijn of haar gegevens te verwijderen (zie artikel 7).

 

ARTIKEL 5 - WETTELIJKE GRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1. Afhankelijk van het nagestreefde doel zal WBT uw Persoonsgegevens verwerken:

 • Om haar taken van openbaar belang uit te voeren;
 • Om de goede uitvoering van een met haar gesloten contract te waarborgen;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan zij onderworpen is;
 • Op basis van uw toestemming. 

5.2. Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, zal WBT deze Persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor u toestemming heeft gegeven. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken door een brief of een e-mail te sturen naar de in artikel 12 van deze Verklaring vermelde adressen of, in het geval van nieuwsbrieven, door te klikken op "uitschrijven".

ARTIKEL 6 - ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

6.1. Voor de doeleinden beschreven in artikel 4 zal WBT uw Persoonsgegevens waarschijnlijk doorgeven aan de volgende derden (hierna te noemen de "Ontvangers"):

i.    De partners waarmee WBT samenwerkt bij de uitvoering van haar taken van algemeen belang:

 • alle gewestelijke, federale en gemeenschapsadministraties en -organen bij de uitoefening van hun opdrachten;
 • alle actoren in de toeristische, culturele en horecasector en de beroepsverenigingen.

ii.    De medewerkers van WBT in België en in het buitenland in de uitoefening van hun functie.

iii.    Onderaannemers en externe dienstverleners voor de verwezenlijking van de in artikel 4 genoemde doelstellingen. 

6.2. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in België of in een ander land van de Europese Economische Ruimte. In dit geval genieten uw Persoonsgegevens hetzelfde beschermingsniveau.
Bepaalde verwerkingen kunnen betrekking hebben op overdrachten aan ontvangers die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, in welk geval wij ervoor zullen zorgen dat deze ontvangers passende garanties bieden om uw gegevens te beschermen volgens normen die gelijkwaardig zijn aan die welke door de Europese wetgeving (AVG) worden opgelegd. 

6.3. De Sites kunnen links bevatten naar sites van derden, en sommige van de aangeboden diensten kunnen u toegang geven tot diensten van derden.
WBT is echter niet verantwoordelijk voor deze sites en diensten van derden en hun privacypraktijken. Daarom verwijst WBT u naar de privacyverklaringen van dergelijke sites of diensten van derden.

6.4 Het is mogelijk dat WBT uw Persoonsgegevens openbaar moet maken indien dit nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of om te voldoen aan een verordening of bevel van de rechtbanken en/of om haar rechten of die van de gebruikers van de Sites te beschermen en te verdedigen.

 

ARTIKEL 7 - RECHT OP VERZET

7.1. U heeft het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. In geval van gebruik van Persoonsgegevens voor commerciële prospectiedoeleinden kunt u hiertegen bezwaar maken zonder dat u de reden daarvoor hoeft uit te leggen.

Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief of een e-mail te sturen naar de in artikel 12 genoemde adressen.

7.2. U heeft echter niet het recht om te voorkomen dat WBT uw Persoonsgegevens blijft verwerken:

 • Als het nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten contract;
 • Indien dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist;
 • Indien de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van wettelijke rechten.

ARTIKEL 8 - RECHT OP TOEGANG TOT EN RECTIFICATIE, VERWIJDERING EN BEPERKING VAN VERWERKING

8.1. U heeft recht op toegang tot de informatie die WBT over u heeft. Dit recht geeft u de mogelijkheid om desgewenst een kopie van alle of slechts een deel van uw Persoonsgegevens op te vragen.

8.2. U kunt WBT ook vragen om informatie te corrigeren die u als onjuist beschouwt.

8.3. U heeft ook het recht om de verwijdering van uw Persoonsgegevens te verzoeken, alsmede de beperking van de verwerking door WBT van deze Persoonsgegevens, met inachtneming van artikel 7.2.

8.4. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief of een e-mail te sturen naar de in artikel 12 genoemde adressen. 

ARTIKEL 9 - OVERDRAAGBAARHEIDSRECHTEN

9.1. U hebt ook het recht om de Gegevens over u die u aan WBT hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en om deze naar een andere verantwoordelijke voor verwerking te verzenden wanneer deze Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt.

9.2. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een brief of een e-mail te sturen naar de in artikel 12 genoemde adressen. 
 

ARTIKEL 10 - COOKIES 

Raadpleeg ons cookiebeleid.
 

ARTIKEL 11: BEVEILIGING

Om de bescherming van de verzamelde gegevens te garanderen, hebben we een programma opgezet om de informatie die is opgeslagen in deze systemen te beveiligen. Bovendien beschikken onze IT-systemen over een nieuwe generatie softwarebeveiliging.
 

ARTIKEL 12: CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft over deze verklaring of over de informatie die WBT over u heeft, kunt u op de volgende manieren contact opnemen met WBT:

Vooraleer op een verzoek te reageren, kan WBT u vragen om u met zekerheid te identificeren.
 

ARTIKEL 13: RECHT VAN KLACHT

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats waar de vermeende inbreuk zich heeft voorgedaan, als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de AVG.

BelgiëNederland

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Telefoonnummer: +32(0)2 274 48 00 - Fax: +32(0)2 274 48 35

E-mail: contact@apd-gba.be
Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be 

 

Autoriteit Persoonsgegevens (bezoek volgens afspraak)
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

Telefoonnummer: +31 (0)88 - 1805 250

E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Website: autoriteitpersoonsgegevens.nl