Vervolg je bezoek op basis van je land / taal

ARTIKEL 1 - DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna de "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op contractuele betrekkingen tussen de vereniging WALLONIE BELGIQUE TOURISME, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Grasmarkt 25-27, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0888.366.085, hierna te noemen "WBT" of "Wij/Ons", en de "Klant" of "U" met betrekking tot het gebruik van de Website: visitwallonia.be, mice.visitwallonia.be en visitwallonia.eu, (hierna te noemen de "Site") en de daarop beschikbare Diensten (hierna te noemen de "Diensten").

1.2. Het aangaan van een overeenkomst met WBT via het gebruik van de Site en de Diensten impliceert de formele aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de toepassing van de Algemene Voorwaarden van de Klant of enige andere bepaling waarvoor wij geen voorafgaande schriftelijke en formele toestemming hebben gegeven. Als zodanig verbindt de Klant zich ertoe om door het aangaan van een overeenkomst met WBT geen beroep te doen op zijn eigen algemene verkoop- of aankoopvoorwaarden die terug te vinden zijn op zijn eigen aankooporders, facturen of brieven, enz.

1.3. Deze overeenkomst wordt in het Frans gesloten.

ARTIKEL 2 - AANVAARDING, GELDIGHEID EN DUUR VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN OP DE WEBSITE VISITWALLONIA.BE, MICE.VISITWALLONIA.BE EN VISITWALLONIA.EU

2.1. Het loutere feit dat u verbinding maakt met of gebruik maakt van de site en/of de diensten die op de site beschikbaar zijn, houdt in dat u instemt met het aangaan van een contract met ons.

2.2. U kunt de tekst van onze Algemene Voorwaarden te allen tijde raadplegen, opslaan en afdrukken vanaf de Site.

2.3. Deze Algemene Voorwaarden op de Site zijn van kracht vanaf 25 mei 2018 en blijven van toepassing voor de volledige duur van het gebruik van de Site en de Diensten.

2.4 WBT behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden aan te passen en te wijzigen, met dien verstande dat de toepasselijke Algemene Voorwaarden de voorwaarden zijn die van kracht zijn op de dag dat de Klant de Site of Diensten gebruikt.

ARTIKEL 3 - BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN VAN WBT OP DE SITE

3.1 WBT stelt de Site ter beschikking van de Klant, die een leidraad vormt bij het zoeken naar informatie over de toeristische voorzieningen in Wallonië en over de verschillende diensten die verband houden met de toeristische activiteit in het algemeen in dit prachtige gebied. Het doel is om de Klant via deze portaalsite een eenvoudige, snelle en gebruiksvriendelijke toegang te bieden tot de informatie die hij zoekt om Wallonië te ontdekken. De informatie op de WBT-site is van algemene aard. Als u meer specifiek advies nodig heeft, moet u altijd rechtstreeks contact opnemen met de aanbieders door hen te schrijven, hen te bellen of hun website te raadplegen.

3.2. Er wordt daarom geen verkoop- of servicecontract met betrekking tot deze verkopen gesloten via de site tussen U en Ons.

ARTIKEL 4 - TOEGANG TOT DE WEBSITE

4.1. De Site is toegankelijk voor iedereen die toegang heeft tot het internet. Alle kosten in verband met de toegang tot de Site, of het nu gaat om hardware-, software- of internettoegangskosten, vallen volledig ten laste van de internetgebruiker. Hij blijft als enige verantwoordelijk voor de goede werking van zijn computerapparatuur en zijn toegang tot het internet.

4.2 WBT behoudt zich het recht voor om de toegang tot de gehele of een deel van de Site, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te weigeren aan elke Klant die niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoet.

ARTIKEL 5 - INHOUD VAN DE SITE

5.1 WBT werkt zorgvuldig om ervoor te zorgen dat de informatie die op de Site beschikbaar wordt gesteld volledig, juist, volledig en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen er fouten in de aan u verstrekte informatie voorkomen. Indien de informatie op de Site fouten bevat of indien bepaalde informatie niet beschikbaar is, zal WBT alles in het werk stellen om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten.

5.2 WBT stelt alles in het werk om onderbrekingen als gevolg van technische problemen zoveel mogelijk te voorkomen. WBT kan echter niet garanderen dat de Site volledig vrij is van onderbrekingen of niet wordt beïnvloed door andere technische problemen.

5.3. Als u fouten opmerkt in de informatie op de site of als u er vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling digitale communicatie van WBT (+32 81 84 41 00 - info@visitwallonia.be).

5.4 WBT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van de raadpleging of het gebruik van de Site of de informatie die beschikbaar wordt gesteld op de websites waarnaar de Site verwijst.

ARTIKEL 6 - VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT MET BETREKKING TOT DE WEBSITE

6.1. De Klant verbindt zich ertoe de Site te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving. Bijgevolg verbindt hij zich er in het bijzonder toe de werking van de Site niet te belemmeren of te verstoren, de elementen ervan niet geheel of gedeeltelijk te beschadigen of er geen frauduleuze toegang toe te krijgen.

ARTIKEL 7 - BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Verwerking van persoonsgegevens

7.1. De verwerking van persoonlijke gegevens door WBT zal worden uitgevoerd in overeenstemming met het privacybeleid dat beschikbaar is op de Site onder de volgende link: Privacyverklaring.

Gebruik van cookies

7.2. De Site maakt gebruik van cookies. Informatie over het gebruik van cookies is te vinden in het cookiebeleid op de Site onder de volgende link: Cookiebeleid.

Webbakens

7.3. Sommige webpagina's van de Site kunnen soms elektronische afbeeldingen of "webbakens" bevatten, waarmee het aantal bezoekers van de pagina kan worden geteld. Deze webbakens kunnen bij sommige van onze partners worden gebruikt, met name om de effectiviteit van bepaalde advertenties te meten en te verbeteren.

7.4. De informatie die via deze bakens wordt verkregen, wordt eenvoudigweg gebruikt om statistieken te verzamelen over het gebruik van bepaalde pagina's van de Site, om de gebruikers van onze Site beter van dienst te zijn.

ARTIKEL 8 - INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1. Het gebruik van de website visitwallonia.be, mice.visitwallonia.be en visitwallonia.eu is voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik, tenzij uitdrukkelijk en specifiek anders bepaald door WBT.

8.2 WBT behoudt de volledige en exclusieve eigendom van de verschillende gegevens die onder deze Algemene Voorwaarden worden overgedragen onder de verschillende wetten op de bescherming van het auteursrecht en naburige rechten, het merken- en octrooirecht en in het bijzonder het recht betreffende de rechtsbescherming van databanken, evenals alle merken, teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen, zowel visueel als audio, die op de Site worden weergegeven.

8.3. Elke reproductie of voorstelling, geheel of gedeeltelijk, vormt een inbreuk op het auteursrecht die aanleiding kan geven tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur.

8.4 Het gebruik van een hyperlink naar WBT met behulp van de techniek die bekend staat als "framing" of "deep linking" is strikt verboden.

8.5. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de WBT-site is ten strengste verboden.

ARTIKEL 9 - TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

9.1. Deze Algemene Voorwaarden, en meer in het algemeen de overeenkomst die U aangaat met WBT, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering ervan zal worden voorgelegd aan de bevoegde Franstalige rechtbanken in Brussel.

ARTIKEL 10 - SLOTBEPALINGEN

10.1. Het feit dat WBT zich op geen enkel moment, of anderszins, beroept op enige bepaling van deze algemene voorwaarden, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand door WBT van haar recht om zich op een later tijdstip op deze voorwaarden te beroepen.

10.2 Indien een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard, wordt deze geacht ongeschreven te zijn, zonder dat dit de geldigheid van de overige bepalingen aantast, tenzij de nietig verklaarde bepaling essentieel en doorslaggevend was.

10.3 De in de informatiesystemen van WBT opgeslagen elektronische gegevens met betrekking tot de door WBT aangeboden Diensten worden tussen partijen als authentiek beschouwd, totdat het tegendeel is bewezen. Deze elektronische gegevens vormen dus toelaatbaar, geldig en afdwingbaar bewijs tegen klanten onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elk document dat op papier wordt opgesteld, ontvangen of bewaard.

10.4 Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen U en WBT inclusief het Privacybeleid en het Cookiebeleid (waarnaar deze Overeenkomst verwijst) en regelt het gebruik van de Site.